Escoprem - Injecció poliuretà, fabricació poliuretà, peces de poliuretà rígid, peces de poliuretà escumable, peces de poliuretà elastomer.
Català   |   Castellano
 
 

Perfileria de fibra de vidre / Perfileria de poliester

Els diferents perfils de fibra de vidre, els elements o les estructures que es poden fabricar a partir d’aquests es caracteritzen per la seva lleugeresa, entre 3 i 4 vegades més lleuger que l’acer amb resistències semblants.
Tenen més bones propietats aïllants que la fusta, tant per temperatura com per propietats dielèctriques.
Són materials transparents a les ones magnètiques o de ràdio, aptes per a radomos o estructures per antenes.
Es poden fabricar en múltiples colors i fins i tot , variant-ne la composició, es poden obtenir perfils autoextinguibles amb propietats de reacció al foc tipus M1F2.
 


La fibra de vidre no absorbeix la calor, és inoxidable, inalterable a l’acció de l’aigua de mar i no té manteniment, per tant és barata.
Es poden fer passarel.les, baranes i escales per a instal.lacions de la indústria química i farmacèutica, per a centres de depuració d’aigües i instal.lacions marítimes.
En la indústria elèctrica s’utilitzen com a separadors per als transformadors oberts i per a motors de baixa tensió.
Es poden fer estructures per a hivernacles, pals per a senyalització viària, per fer tancaments de terrenys per a la pastura del bestiar, com a fites de neu per assenyalar-ne el nivel, rems, canyes de pescar,arcs, fletxes, estructures d’estels, sabres per veles de windsurf, sòcols, cantoneres, finestres, portes... i infinitat d’aplicacions més.

Tubs, barres i perfils de fibra de vidre

Tubos de fibra de vidrio

Barres de fibra de vidre

Barras de fibra de vidrio
Tubos de fibra de vidrio
 

Engraellat tipus ´´Tramex´´

Emparrillado tipo ´´Tramex´´

Engraellat tipus "Tramex" de PRFV resistent a ambients marins.

Perfils de fibra de vidre

Perfiles de fibra de vidrio

Perfils de fibra de vidre
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Propietats físiques Valor Unitats Norma
Pes específic 1.65 - 1.75 g/cm³ UNE 53020 - 73
Contingut amb vidre 55 - 70 % -----
Absorció d'aigua 0.4 - 1.0 %pes UNE 53028 - 55
Coeficient de dilatació lineal 15 - 17 1/ ºC. 10 6 UNE 53126.79
Propietats mecàniques Valor Unitats Norma
Duresa Barcol 50 - 55 ----- -----
Resistència a l'impacte 150 daN cm/cm² UNE 53021 - 81
Resistència a la flexió 300 - 500 MPa UNE 53066 - 76
Resistència a la tracció 400 - 650 MPa UNE 53023 - 86
Resistència a la compressió 150 - 300 MPa UNE 53024 - 86
Mòdul de Elasticitat (E) 15000 - 32000 MPa UNE 53022 - 76
Propietats elèctriques Valor Unitats Norma
Constant dielèctrica a 50 Hz 4 - 6 ----- UNE 53189 - 75
Rigidesa elèctrica 3 - 7 KV/mm UNE 53030 - 55
Factor de Pèrdua a 50 Hz 0.03 - 0.04 Tg delta UNE 53189 - 75
Resistència al aïllament superior 1010 /1013 UNE 53031 - 74
Tipus aïllament F / H ----- -----
Propietats tèrmiques Valor Unitats Norma
Conductivitat tèrmica 0.2 - 0.3 Kcal/mHºC UNE 53037-76
Resistència a la temperatura -65 / +180 ºC -----